Velg en side

Sammen med elleve fremtredende aktører har Asplan Viak fått forskningsmidler til et innovasjonsprosjekt som tilrettelegger for bedre planlegging og realisering av lavutslippssamfunn.

Foto: Åse Holte/ Asplan Viak

Forskningsprosjektet er det første i sitt slag og har som formål å utvikle en ny og integrert prosess med tilhørende metodikk, verktøy og forretningsmodeller for planlegging og design av byer og områder med minimalt klimagassutslipp i et livsløpsperspektiv. Det er tverrfaglig anlagt, og skal se på løsninger innenfor bygg og materialbruk, mobilitet, infrastruktur og energiforsyning. Prosjektet kan bidra til å lukke gapet mellom det som finnes av forskningsdata og kompetanse på området og det som er dagens praksis for utvikling av nye områder.

–Dette er et banebrytende prosjekt som vil gi betydelige verdiskaping for bedrifter samtidig som det vil gi en samfunnsøkonomisk nytteverdi. Det vil også være et viktig bidrag til regjeringens klimaplan og deres ambisjoner om en mer bærekraftig samfunnsutvikling, sier Elisabeth Tørstad, administrerende direktør i Asplan Viak.

Flere av partnerne som er involvert i prosjektet deltar også i forskningssenteret ZERO Emissions neighbourshood in Smart Cities (FME-ZEN). Her har det blitt identifisert flere sentrale utfordringer og utviklet foreløpig metodikk og løsninger. Det er med bakgrunn i dette at flere av partnere også tar del i INTO ZERO prosjektet med et ønske om å utvikle markedsnære prosesser og verktøy knyttet til integrert energi- og miljødesign på by- og områdenivå.

Partnerne i INTO-ZERO prosjektet står for ulike tjenester, produkter og fagkompetanse som hver for seg adresserer viktige utfordringer innenfor bygg, energisystem, mobilitet og arkitektur/plan. Prosjektet skal videreutvikle disse og koble dem sammen i en felles prosess med tilhørende data-økosystem. Dette skal bli gjort gjennom åtte arbeidspakker og fire caser i ulike deler av landet, i løpet av en tre-åring prosjektperiode.

Partnere i prosjektet

 • Asplan Viak
 • Kaldnes AS
 • Trønderenergi
 • Statskraft varme
 • Tensio
 • Bodø Energi
 • Energima
 • Optiview
 • SINTEF/ZEN
 • Trondheim Kommune
 • Bodø Kommune
 • Melhus Kommune

Fakta om prosjektet

 • Utvikle kartgrunnlag og geografisk data knyttet til bygg, infrastruktur, mobilitet, energi og effekt, og energifleksibilitet.
 • Utvikle en database med kriterier og referanseverdier for klimagassutslipp, energi og effekt, mobilitet, økonomi og stedskvaliteter
 • Utvikle en plan og designstrategier for nullutslippsområder
 • Utvikle beregningsmoduler og veiledninger for adressering av klimagassutslipp i planprosesser
 • Utvikle et data-økosystem med tilhørende grafisk brukergrensesnitt for samordnet visualisering av kriterier og verdier for nullutslippsområder.Utvikling av forretningsmodeller knyttet til punkt 1-5.