Velg en side

INTO-ZERO

integrert planlegging av nullutslippsområder
Prosjektmål og delmålBakgrunn for prosjektet

Klimavennlig områdeutvikling – er det mulig?

Asplan Viak leder et 3-årig innovasjonsprosjekt der vi sammen med 11 partnere skal skape verktøy for utvikling av områder med minimale klimagassutslipp. Vi skal med dette tverrfaglige prosjektet vurdere løsninger innenfor bygg og materialbruk, mobilitet, infrastruktur og energiforsyning – med vektlegging av gode stedskvaliteter og attraktive områder hvor folk vil trives, såvel som av økonomisk bærekraftige løsninger.

Innovasjonsideen

En ny og integrert prosess med tilhørende metodikk og digitale verktøy for utvikling av byer og områder med minimale klimagassutslipp i et livsløpsperspektiv.

Samarbeid mellom private og offentlige aktører, i ulike konstellasjoner og entrepriseformer.

Målsetning

Hovedmålet for prosjektet er å utvikle en ny og integrert prosess med tilhørende metodikk, verktøy og forretningsmodeller for planlegging og design av byer og områder med minimalt klimagassutslipp i et livsløpsperspektiv.

Det er definert fem delmål, se nedenfor.

Delmål

Utvikle kartgrunnlag og geografiske data knyttet til bygg, infrastruktur, mobilitet, energi og effekt, og energifleksibilitet.

Utvikle en database med kriterier og referanseverdier for klimagassutslipp, energi og effekt, mobilitet, økonomi og stedskvaliteter.

Utvikle plan- og designstrategier for nullutslippsområder.

Utvikle beregningsmoduler og veiledninger for å adressere klimagassutslipp i planprosesser.

Utvikle et data-økosystem med tilhørende grafisk brukergrensesnitt for samordnet visualisering av kriterier og verdier for nullutslippsområder.

Bakgrunn for prosjektet

For å nå målene om lavutslippssamfunnet må vi planlegge og realisere områder og byer med lave eller netto null-utslipp av klimagasser. ​Et bredt spekter av faglige utfordringer, nye teknologier og løsninger krever en ny type tverrfaglig samarbeid.

I forskningssenteret Zero Emission Neighbourhoods in Smart Cities (FME-ZEN) er det identifisert flere sentrale utfordringer, med foreløpig metodikk og løsninger som adresserer noen av disse. Flere av partnerne i INTO-ZERO deltar i FME-ZEN, og ønsker med bakgrunn i dette å utvikle markedsnære prosesser og verktøy.

Prosjektet vil videreutvikle partnernes eksisterende verktøy og koble dem sammen i en felles prosess med tilhørende data-økosystem. Tverrfaglig innovasjonsarbeid med fokus på det forretningsmessige gir en helhetlig, effektiv og strømlinjeformet prosess. Dette vil gi betydelig gevinst i form av økt verdiskaping for bedriftene.

Relevante verktøy

LCA – Livsløpsanalyse

LCALAB | Landskapsarkitektur

LCA – Livsløpsanalyse

Asplan Viak har et av landets sterkeste miljøer innenfor helhetlige miljøvurderinger. Livsløpsvurderinger (LCA) og beslektede typer analyser legges til grunn for å ta miljømessig gode beslutninger både for bedrifter som ser på miljø som et viktig element i sin forretningsstrategi, eller for offentlige virksomheter som ønsker miljø inn i grunnlaget for prioriteringer, utredninger og policyutforming.

Stort sett har alle beslutninger som tas i samfunnet eller i bedrifter en eller annen miljømessig konsekvens. Det kan være knyttet til etablering av infrastruktur, valg av bygningsløsninger, bruk av ny teknologi i produksjonsprosesser etc. Ved å systematisk evaluere miljøkonsekvensen av disse valgene i et livsløpsperspektiv, kan vi sikre oss at vi inkluderer og tar hensyn til alle relevante typer miljøpåvirkninger.

LandskapLCA

LandskapLCA | Landskapsarkitektur

LandskapLCA

LandskapLCA, et verktøy utviklet av Asplan Viak, gjør det mulig å beregne klimagassutslipp av et landskapsprosjekt på lik linje med hvordan utslipp beregnes for bygninger. LandskapLCA beregner klimagassutslippene for alle elementene tilknyttet etablering av et uteanlegg, både materialer, produkter, anleggsarbeid, transport, jord og beplantning.

Asplan Viak er ledende i Norge på miljøvurdering av materialer – vi har også utviklet ByggLCA og VegLCA, og har bred erfaring fra en rekke utredninger, som Powerhouse-prosjektene og Regjeringskvartalet i Oslo.